نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید معاون آموزشی بهمراه کادر اداری از مسابقه تورنی تیم

بازدید معاون آموزشی بهمراه کادر اداری از مسابقه تورنی تیمبه گزارش روابط عموی مدیریت آموزش و پرورش مروست "طاهری" معاون آموزشی بهمراه کادر اداری از مسابقه تورنی تیم که در دبیرستان خلیج فارس برگزار گردید بازدید نمودند.