نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت پرورشی اداره کل از منطقه مروست

بازدید معاونت پرورشی اداره کل از منطقه مروست


بازدید معاونت پرورشی اداره کل از منطقه مروست
ایشان از مدارس مروست بازدید وگردهمایی برای مدیران و مشاوران برگزار شد و آقای قانعی برای کارکنان اداری جهت تخلفات اداری سخنرانی و آقای ملا نوری جهت مربیان فرزانه و پیشتاز جلسه برگزار کردند