نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید معاونت سواد آموزی استان از بزرگترین حوزه امتحانی سواد آموزی

بازدید معاونت سواد آموزی استان از بزرگترین حوزه امتحانی سواد آموزی  به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست ، امین الرعایا معاون سواد آموزی استان با حضور در دبیرستان فاطمه الزهرا (س) بزرگترین حوزه امتحانی سواد آموزی منطقه از همکاری کادر مدرسه تقدیر کردند . در ادامه با بررسی پرونده های دانش آموزان به اهمیت درج مدارک اولیادر پرونده تحصیلی دانش آموزان اشاره داشتند .