نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید مدیر کل آموزش رورش استان از مراکز اسکان نوروزی

بازدید مدیر کل آموزش رورش استان از مراکز اسکان نوروزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست "عباسعلی دانافر " به همراه "امین الرعایا " معاون سواد آموزی و " گلستانی فر" ریاست  اداره روابط عمومی اداره کل از مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان و پایگاه مطالعاتی نوروزی دانش آموزان متوسطه دوم ،بازدید کرد.

ایشان در سفر خود به شهرستان خاتم ، با حضور در مرکز اسکان نوروزی واقع در خوابگاه شبانه روزی دکتر عمرانی در روستای ترکان ومرکز مطالعاتی دانش آموزان در دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا در مروست امکانات وبرنامه های مراکز مورد بررسی قرار گرفت .

"محمدی "ریاست اداره آموزش وپرورش مروست گزارشی از ظرفیت ها وفعالیتهای انجام شده برای اسکان مسافران ارائه کرد.