نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید فرماندار از مدارس نمونه فدک و امام جعفر صادق (ع)

بازدید فرماندار از مدارس نمونه فدک و امام جعفر صادق (ع)به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست "زاده رحمانی" فرماندار خاتم بهمراه رئیس اداره از مدارس نمونه منطقه بازدید کردند و از نزدیک مشکلات و مسائل دانش آموزان و مدارس را بررسی کردند.