نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید سرگروههای آموزشی استان از منطقه مروست

بازدید سرگروههای آموزشی استان از منطقه مروستبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست  بازدید سرگروههای دور اول و دوم متوسطه استان از دبیرستانها و همچنین برگزاری کارگاه تخصصی توسط سرگروهها  در دبیرستان فاطمه الزهرا