نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از مدارس روستای کرخنگان

بازدید ریاست اداره از مدارس روستای کرخنگانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست " محمد رضا محمدی "ریاست اداره به همراه "یزدانی "کارشناس بازرسی از مدارس روستای کرخنگان بازدید کردند.

در این بازدید مسائل آموزشی و پرورشی مدارس مورد بررسی قرار گرفت ، همچنین فضای پیش بینی شده برای حوزه های امتحانی ارزیابی شد.