نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از مدارس روستایی و مدرسه استثنایی منطقه مروست

بازدید ریاست اداره از مدارس روستایی و مدرسه استثنایی منطقه مروست


گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
رئیس اداره آموزش و پرورش مروست ،یزدانی معاونت آموزشی و حسینی کارشناس ابتدایی اداره از مدارس ابتدایی منطقه مروست بازدید کردند .