نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از حوزه امتحانات ورودی استعداد درخشان

بازدید ریاست اداره از حوزه امتحانات ورودی استعداد درخشان


بازدید آزمون استعداد درخشان

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:

با حضور محمدی ریاست اداره ،یزدانی کارشناس سنجش و محمدیان حراست،قانع بازرسی اداره آموزش و پرورش مروست از حوزه امتحانات ورودی استعداد های درخشان مروست بازدید به عمل آمد.