نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از کلاسهای دوره انتقال

بازدید از کلاسهای دوره انتقالبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست "امین الرعایا "معاونت سواد آموزی و" شرافت" رئیس سواد آموزی بهمراه یزدانی رئیس آموزش و پرورش و هاشمی معاونت آموزشی  از کلاسهای دوره انتقال  منطقه بازدید کردند.