نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از پایگاه مطالعاتی

بازدید از پایگاه مطالعاتیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست "امینی" رئیس اداره بهمراه  "فلاحتی" حراست بخشداری از دو پایگاه مطالعاتی که در دبیرستانهای فاطمه الزهرا و خلیج فارس تشکیل شده  بازدید کردند.