نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از مدرسه نمونه

بازدید از مدرسه نمونهامینی ریاست اداره آموزش وپرورش مروست به همراه معاونت پرورشی ، پشتیبانی و کارشناس حراست از مدرسه نمونه امام جعفر صادق (ع) بازدید کردند ودر پایان به اتفاق دانش آموزان در نماز جماعت مدرسه شرکت کردند .