نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از محل اسکان نوروزی

بازدید از محل اسکان نوروزیمعاونت پشتیبانی اداره بهمراه کارشناس پشتیبانی از محل اسکان نوروزی که در هنرستان عفت است بازدید و از نزدیک مسائل و  مشکلات مسافران را بررسی نمودند .