نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از روند پروژه ساختمان سرایداری آموزشگاه نمونه فدک مروست

بازدید از روند پروژه ساختمان سرایداری آموزشگاه نمونه فدک مروست


گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
با حضور ریاست اداره ،معاونت پشتیبانی و حراست از روند اجرای ساختمانی سرایداری آموزشگاه نمونه فدک مروست بازدید به عمل آمد.