نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از روند اجرای طرح واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان مروست

بازدید از روند اجرای طرح واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان مروستبه گزارش روابط عمومی شهرستان مروست.:

بازدید خلیلی معاونت تربیت بدنی وسلامت اداره کل آموزش وپرورش استان ا ز مرکز واکسیناسیون فرهنگیان شهرستان مروست ونظارت  برروند اجرای طرح