نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید از جلسه امتحانات توسط ریاست اداره

بازدید از جلسه امتحانات توسط ریاست ادارهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست امینی ریاست اداره از جلسه آزمون امتحانات نهایی دی ماه بازدید کردند در این بازدید توانگر معاونت پرورشی ، دانشور کارشناس سنجش ایشان را همراهی کردند. در پایان نیز از حوزه های امتحانات داخلی مدارس نیز بازدید شد. محمد علی امینی نحوه عملکرد و برگزاری امتحانات از حوزه تکثیر تا حوزه برگزاری امتحان را رضایت بخش خواند واین امر را نتیجه رعایت کلیه مقررات توسط کلیه عوامل برگزار کننده امتحانات ذکر کردند.