نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید "ابراهیمی " کارشناس سرگروههای آموزشی از مدارس ابتدایی

بازدید "ابراهیمی " کارشناس سرگروههای آموزشی از مدارس ابتداییبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست "ابراهیمی " از مداس ابتدایی و نمایشگاههای آن  بازدید و همچنین کارگاه آموزشی جهت آموزگاران ابتدایی برگزار کردند.