نمایشگر دسته ای مطالب

بازدیدریاست اداره از مدارس منطقه مروست

بازدیدریاست اداره از مدارس منطقه مروست


با موضوع بررسی مسائل پرورشی وتربیتی و نکات در مورد پروتکل های بهداشتی بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
با حضور محمدی ریاست اداره ،فلاحتی معاون پرورشی،حسینی معاون آموزشی، محمدیان حراست،حاج آقا قنبری کارشناس پرورشی و وکیلی کارشناس تربیت بدنی وبهداشت اداره از مدارس منطقه ،کانون آیت الله خاتمی و دارالقران شهید مطهری بازدید به عمل آمدو همچنین در ادامه محمدی ریاست اداره در مورد مسائل تربیتی و پرورشی و نکات رعایت پروتکل های بهداشتی توضیحاتی ارائه نمودند.