نمایشگر دسته ای مطالب

بازدیدریاست اداره از خوابگاه نمونه خلیج فارس

بازدیدریاست اداره از خوابگاه نمونه خلیج فارس"امینی"رئیس اداره به همراه "طاهری"معاون آموزشی و "فلاحتی " معاون پشتیبانی از خوابگاه دبیرستان نمونه خلیج فارس بازدید و  مشکلات و نیازهای  دانش آموزان را بررسی نمودند .