نمایشگر دسته ای مطالب

اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

اولين جلسه كميته پیشگیری ازآسيبهاي اجتماعي در سال 96-95 منطقه مروست با حضور رئيس اداره ،معاون پرورشي ،مسئول بازرسي ورئيس بهزيستي منطقه همراه با كارشناسان آن مرکز در اتاق رياست برگزار گردید و پيرامون موضوع پيشگيري از معلوليت هاي ژنتيكي  صحبت شدومقرر شد كارشناسان بهزيستي جلسات آموزشي براي اولیاء ودانش آموزان دوره دوم متوسطه جهت آگاهي  هرچه بهتر آنها برگزار نمايند.