نمایشگر دسته ای مطالب

افتتاح رشته معدن وهنرستان فنی حرفه ای تلاش شهرستان مروست در مجتمع آموزشی دکتر علیم مروستی

افتتاح رشته معدن وهنرستان فنی حرفه ای تلاش شهرستان مروست در مجتمع آموزشی دکتر علیم مروستیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست

سفر مدیر کل آموزش وپرورش دکتر رحیمی نژاد با هیت همرا، ابراهیمی امام جمعه شهرستان ،نجفی مدیر آموزش وپرورش ،مهندس اصغری نماینده مجتمع معادن اسمالون مروست وجمعی از مسولین افتتاح رشته معدن در هنرستان فنی حرفه ای تلاش در مجتمع آموزشی دکتر علیم مروستی برکزار شد

محمد کاظم رحیمی نژاد مدیر کل آموزش وپرورش استان در این مراسم کفت هدف ما توسعه وکسترش هنرستان های جوار کارخانه ای معدتی است تا دانش آموزان پس از پایان دوران تحصیل موقعیت کاری هم برایشان فراهم شود

رحیمی نژاد ،افزود.نیاز امروز جامعه ما افزایش رشته های فنی حرفه ای است این رشته با تعداد 15 نفر دانش آموز در سال تحصیلی جدید آغاز بکار کرد