نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز پایگاه جبرانی و مکمل تابستان در منطقه مروست

آغاز پایگاه جبرانی و مکمل تابستان در منطقه مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

"یزدانی" معاوت آموزش و"حسینی"کارشناس آموزش ابتدایی ازپایگاه جبرانی و مکمل تابستان در منطقه مروست بازدید کردند

"حسینی"کارشناس آموزش ابتدایی در این بازدید بیان کردند: به منظور بهبود،ارتقا و کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره ابتدایی پایگاه های جبرانی و مکمل تابستان در حال برگزاری میباشد و این پایگاه در آموزشگاه هاجر با حضور 38دانش آموزپسر و 20 دانش آموزدختر از پایه اول تا ششم در روز دوشنبه31/04/98 فعالیت خود را آغاز نمودند.