نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز عملیاتی اجرایی (سومین آموزشگاه خیری در سال جاری)

آغاز عملیاتی اجرایی (سومین آموزشگاه خیری در سال جاری)به کزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

آغاز عملیات اجرایی سومین آموزشگاه خیری در سال جاری به همت خیر محترم در بخش ایثار احداث می شود