نمایشگر دسته ای مطالب

آزمون علمی –عملکردی آموزگاران ابتدایی

آزمون علمی –عملکردی آموزگاران ابتداییبه گزارش روابط عمومی اداره آموز ش وپرورش مروست نهمین دوره  آزمون علمی –عملکردی آموزگاران ابتدایی با هدف ارتقاء سطح علمی و عملی آموزگاران بین 9گروه 6نفره  در سالن آموزش و پرورش برگزار شد که از این9گروه یک گروه به مرحله استان راه خواهد یافت .