نمایشگر دسته ای مطالب

اردوی راهیان نور

اردوی راهیان نوربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست در تاریخ 7/16تعداد 70 نفراز دانش آموزان دختر دوره متوسطه به همراه مربیان که توسط حوزه معاونت پرورشی ثبت نام و سازماندهی شده بودند به اردوی راهیان نور اعزام گردیدند لازم به ذکر است که جلسات توجیهی برای دانش آموزان و مادران قبلاتشکیل گردیده تا در این سفر معنوی مشکلی برای دانش آموزان پیش نیاید.