نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش و عملکرد سواد آموزی مروست در نماز عبادی،سیاسی جمعه

گزارش و عملکرد سواد آموزی منطقه مروست توسط رییس اداره آموزش و پرورش مروست در نمازعبادی سیاسی جمعه در حضور نمازگزاران برگزار شد.

"محمد رضا محمدی در جمع نماز گزاران گفت: باتوجه به آموزش های صورت گرفته درسوادآموزی منطقه تاکنون باسوادی منطقه به 97درصد رسیده است که 3 درصد باقیمانده مربوط به کارگران فصلی ،مهاجران وعشایر خواهد بود.

"محمدی " در ادامه بیان کرد: طرح های نمازکلیدباغ بهشت ،خواندن باخانواده،حلقه های کتابخوانی وآموزش 10-20 ساله هاوبازماندگان از تحصیل ازمهمترین طرح های قابل اجراست.

رییس اداره آموزش و پرورش مروست تصریح کرد: سوادآموزان در سه دوره تحصیلی سوادآموزی برابر باپایه سوم ابتدایی ،انتقال برابر با پایه ششم ابتدایی ودوره تحکیم آموزش مهارتهای زندگی آموزش لازم را خواهند دیدکه تاکنون تعداد 750نفر طی شش سال اخیر تحت آموزش قرارگرفته اند.

این مسئول افزود: خوداظهاری های نادرست در آمار سوادمنطقه تاثیر نامطلوب خواهد داشت سعی شود درسرشماری ها و یا ادارات مدرک تحصیلی را به طور صحیح بیان کنند تا راحت تر بتوان پالایش بی سوادی را انجام داد تا با همکاری همه جانبه مردم ومسئولین وادارات مربوطه بیسوادی منطقه را به صفر برسانیم .