نمایشگر دسته ای مطالب

عیادت از همکار فرهنگی


"محمدی" ریاست اداره به همراه جمعی از پرسنل اداره با حضور در منزل "غلامرضا طاهری " معاون آموزش اداره ،از ایشان عیادت کردند.