نمایشگر دسته ای مطالب

شروع بکار پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ منطقه مروست

شروع بکار پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ مروست با حضور مشاورین منطقه مروست،نخبگان و رتبه های برترکنکورسالهای گذشته وباهمکاری مرکز مشاوره نوید باسرپرستی آقای ابوذرافخمی درمحل دارالقران شهید مطهری

شروع بکار پایگاه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ مروست با حضور  مشاورین منطقه مروست،نخبگان و رتبه های برترکنکورسالهای گذشته وباهمکاری مرکز مشاوره نوید باسرپرستی آقای ابوذرافخمی درمحل دارالقران شهید مطهری