نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیداربا خانواده ی شهدای فرهنگی

دیداربا خانواده ی شهدای فرهنگی
جمعی از فرهنگیان برای دست بوسی والدین شهدای فرهنگی «شهید مصیب یزدانی » و«شهید اکبرشفیعی» درمنزل آنها حضوریافتند واز رشادتها وایثارگری فرزندشان تقدیربه عمل آورند


 .