نمایشگر دسته ای مطالب

دومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی ادارهآموزش و پرورش مروست:

دومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی باحضور اعضا درمحل دفتر ریاست اداره آموزش وپرورش برگزار شد .

"محمدی"ریاست اداره توضیحاتی در خصوص بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه بیاناتی داشتند ودر ادامه  پیگیری جهت راه اندازی مرکز یادگیری محلی ،اجرای طرح های ابلاغی از مقام وزارت ، همکاری دستگاه های اجرایی تارسیدن به باسوادی منطقه ،دقت درانتخاب آموزش دهنده باشرایط ویژه کلاسگزاری مصوب کردند،درپایان نیز اعضاپیرامون رونداجرای طرح ها ی سوادآموزی بحث وگفتگو داشتند.