نمایشگر دسته ای مطالب

جشن شکوه دانش ،سوادآموزی منطقه مروست برگزار گردید

مراسم جشن شکوه دانش منطقه مروست

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:
جشن شکوه دانش با حضور "یزدانی"معاونت پشتیبانی،"وکیلی"کارشناس سواد آموزی و سواد آموزان برگزار شد.
در راستای اجرای طرح پروژه ی مهر98،سواد آموزان دوره ی سواد آموزی باسوادی خودرا در جشنی با عنوان جشن شکوه دانش برگزار کردند .
پیرامون اجرای این مراسم که با پذیرایی و اهدای جوایز به سوادآموزان بود یزدانی معاونت پشتیبانی بیان داشتند علم آموزی و آموزش آداب نماز از مهمترین اهداف باسوادی است.