نمایشگر دسته ای مطالب

بازدیدریاست اداره از مدارس روستایی عشایری منطقه مروست

بازدید به مناسبت بازگشایی مدارس

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:

به مناسبت بازگشایی مدارس با حضور  محمدی ریاست اداره ،محمدیان حراست،یزدانی معاونت آموزشی از مدارس روستایی عشایری ابوالفضل توتک ،امام حسن مجتبی رحمت آباد و ابوذر ترکان وهرابرجان بازدید وسال تحصیلی جدید را تبریک عرض نمودندو جوایزی به این دانش آموزان اهدا کردند.