*** فرم ارزیابی و پیشنهادات ***

حداقل کردن حداکثر
احتراما به پرسش های ذیل در مورد کارشناس یا معاون انتخابی با دقت پاسخ دهید...
همکاران محترم درجهت تکریم ارباب رجوع فرم زیر را در مورد کارشناسان و معاونین محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم تکمیل نموده و ارسال نمایید .

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی معاون یا کارشناس مورد ارزیابی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
عنوان پست اداری
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
چگونگی برخورد و تکریم
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
میزان تسلط به کار اداری
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نحوه پاسخگویی به سئوالات
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
حضور به موقع در محل کار
نیازی به اعتبار سنجی نیست
نحوه پاسخگویی به تلفن
توضیحات اضافه